Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

Svet vrtca opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.

Pristojnosti Sveta vrtca:

Svet  vrtca  imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca oziroma, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji vrtca, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,   odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, obravnava poročila o vzgojno varstveni problematiki,   določa finančni načrt in sprejema zaključne račune, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,  razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Sestava Sveta vrtca

Člani sveta vrtca so trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja in pet predstavnikov zaposlenih. Mandat članov je štiri leta. Mandat staršev je povezan s statusom v vrtcu. Svet vrtca deluje po poslovniku.

 

ZAPISNIKI

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani