Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

Spoštovani starši,

v kamniški in komendski občini smo se odločili za splošen pregled govora petletnikov z namenom, da otrokom z lažjimi težavami v izgovorjavi pomagamo s pisnimi navodili (vajami za razvoj glasov - R) za starše, otroci s težjimi govorno jezikovnimi motnjami pa bodo vključeni v redno logopedsko obravnavo.

V kolikor se strinjate, da logoped pri Vašem otroku opravi pregled govora prosim, da izpolnite priložen obrazec in ga vrnete vzgojiteljici. 

Na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so v 2. členu našteti otroci s posebnimi potrebami, med katere sodijo tudi otroci z govorno – jezikovnimi motnjami, ki potrebujejo pomoč pri razvoju pravilnega govora ali pa celo dodatno strokovno pomoč, ki je opredeljena z odločbo o usmeritvi.

Logoped, ki dela na šoli ali  vrtcu kot strokovni delavec, ima obveznosti in odgovornosti pri obravnavi otrok, ki potrebujejo njegovo pomoč.

V kategorijo otrok z govornimi motnjami sodijo otroci, ki imajo zaradi težav v govornem izražanju ali uporabi jezikovnih simbolov ovirano zmožnost komuniciranja. To se izraža pri otrocih, ki zelo malo govorijo, katerih govor je težko razumeti, ki ne razumejo, kaj govorijo drugi ali imajo težave v pisnih oblikah jezika. Težave se lahko pokažejo kot komaj opazne ali pa zelo izrazite. Obstajata 2 tipa komunikacijskih motenj; eden se nanaša na govor, drugi na jezik. Učenci z govorno jezikovnimi težavami imajo zmanjšane sposobnosti razumevanja in uporabe jezika in drugih jezikovnih funkcij, tvorbe glasu, glasovnih funkcij, okvare, ki zajemajo oblike govora, motnje branja in pisanja ter težave pri učenju in vključevanju v šolo, kljub povprečni ali celo nadpovprečni inteligentnosti. Vse to se kaže v prizadetosti sporazumevanja, pridobivanja znanj in posledično tudi pri socialnem vedenju.

Otrok z govorno jezikovnimi težavami je vedno več, zato je zelo pomembna obravnava le teh, tako pred vstopom v šolo, kot tudi v prvi triadi šolanja. Pa vendar je potrebno razvoju otrok pustiti tudi svoj čas, saj nekatere »težave« lahko z razvojem in zorenjem povsem izzvenijo, zato prezgodnja obravnava ni potrebna in primerna, razen v primeru večjih težav in zaostanku ali nepravilnemu razvoju, ki pa je tako ali tako spremljan že v zgodnejšem obdobju.

Vloga in naloga logopeda v obdobju pred šolo in ob vstopu v šolo je preverjanje govornega stanja otrok, hkrati pa preveri tudi razumevanje govora, spontanost v izražanju, besedni zaklad, grafomotoriko ter držo pisala, splošno poučenost, odzivnost in sodelovanje.

Na podlagi informacij, ki jih pridobi na začetku šolskega leta, izdela svoj načrt dela in naredi seznam otrok, ki potrebujejo redno obravnavo pa tudi tistih, pri katerih je potrebno starše opozoriti le na nekatere manjše težave ali pomanjkljivosti. Nekaterim otrokom in njihovim staršem lahko le poda navodila za urjenje in jih ponovno povabi na srečanje čez nekaj časa, pri otrocih, kjer pa so težave večje pa o tem obvesti starše in otroke vključi v redno obravnavo za odpravo teh težav. Za uspešnost dela je potrebno sodelovanje s starši pa tudi z vzgojitelji in učitelji, ki delajo z otroki, ki imajo  težave na področju artikulacije glasov.

Veseli nas, da tako v občini Kamnik, kot tudi v občini Komenda podpirajo in plačujejo logopedske obravnave. Vendar je v obeh občinah potreba po logopedskih obravnavah večja, kot jo trenutno logopedi lahko nudimo, zato bomo dano situacijo v tem šolskem letu reševali na naslednji način:

V mesecu septembru se bo enkrat tedensko izvajalo splošno preverjanje artikulacije otrok v skupinah otrok starih 5 let, ki jih bodo predlagali starši ali vzgojiteljice.

V kolikor se bodo pokazale večje govorno jezikovne težave, bodo imeli starši možnost otroka vključiti v redno logopedsko obravnavo, ostali, z lažjimi artikulacijskimi težavami (rotacizem - R), pa bodo prejeli navodila za izvajanje vaj za razvoj glasu. Ena od možnosti za odpravo tovrstnih težav pa je tudi vključitev otroka v logopedsko obravnavo, ki je organizirana v ZD Kamnik. 

Po šolah pa se bodo v mesecu septembru preverile govorno jezikovne sposobnosti vseh šolskih novincev in se jih po potrebi vključilo  v redno logopedsko obravnavo, kot je to potekalo že vsa leta.

Za uspešen razvoj družbe je potreben uspešen razvoj njenih posameznikov na vseh področjih. Za  razvoj govorno jezikovnega področja pa je, v primeru kakršnihkoli težav v razvoju, potrebna strokovna pomoč logopeda.

Aktiv logopedov občine Kamnik in Komenda

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani