Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

S 1. 1. 2012 je pričel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS, št. 62/10 in naknadne spremembe; krajše ZUPJS), ki v 24. členu objavlja lestvico, na podlagi katere centri za socialno delo staršem določijo višino plačila vrtca.

 

TABELA: Lestvica iz 24. člen ZUPJS-a

 

dohodkovni razred

povprečni mesečni dohodke na osebo v % od neto povprečne plače

plačilo staršev v % od cene programa

nad

do

% od cene

1

 

18%

0%

2

18%

30%

10%

3

30%

36%

20%

4

36%

42%

30%

5

42%

53%

35%

6

53%

64%

43%

7

64%

82%

53%

8

82%

99%

66%

9

99%

 

77%

 

Za lažje razumevanje določanja višine plačila staršem, smo v nadaljevanju zapisali nekaj osnovnih podatkov na osnovi ZUJPS-a:

 • Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo.
 • Starši lahko na enotni Vlogi za pridobitev pravic iz javnih sredstev uveljavljajo različne pravice iz javnih sredstev, med njimi tudi pravico do subvencije za znižano plačilo vrtca.
 • Obrazci Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in Obrazec za sporočanje sprememb so dosegljivi na spletni strani vrtca, na spletnih straneh centrov za socialno delo, na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter v knjigarnah in papirnicah.
 • Plačilo staršev določi center za socialno delo z odločbo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v dohodkovne razrede, upoštevaje povprečni neto mesečni dohodek na osebo v primerjavi s povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa, v katerega je otrok vključen. Razliko med plačilom staršev in ceno programa plača občina, kjer imajo otrok in njegovi starši stalno bivališče.
 • Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ne glede na koledarsko leto ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice. Nove vloge, po poteku stare ni potrebno oddati, ker Centri za socialno delo po uradni dolžnosti izdajo novo odločbo, razen v primeru, da pravico uveljavljate na novo (vstop otroka v vrtec), v tem primeru, je vlogo potrebno oddati.
 • Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
 • Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Ur. list RS št. 40/12) starši za mlajšega otroka plačajo 30 % dohodkovnega razreda, v katerega so z odločbo uvrščeni. Tretji in vsak naslednji otrok, vključen v vrtec pa je za starše brezplačen. Če se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center za socialno delo odloči o tem s posebno odločbo.
 • Plačila so v celoti oproščeni rejenci. Vlogo mora oddati rejnik.
 • Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa (100%), v katerega je otrok vključen.
 • Starši, katerih otroci se všolajo in v vrtcu ostajajo mlajši otroci, so dolžni v mesecu izpisa na center za socialno delo javiti datum izpisa starejšega otroka iz vrtca z Obrazcem za sporočanje sprememb.
 • Starši morajo centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do znižanega plačila vrtca v osmih dneh od dneva, ko je nastala taka sprememba ali so zanjo izvedeli (sprememba občine stalnega bivališča, sprememba števila družinskih članov, itd).

 

Starši morajo oddati Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev:

 • če stranka prvič uveljavlja pravico otroškega dodatka ali subvencije vrtca oziroma če vlogo uveljavlja prvič zaradi rojstva novega družinskega člana ali zaradi prvega vpisa otroka v vrtec
 • če stranka hkrati želi uveljavljati še katero pravico iz javnih sredstev (npr. denarna socialna pomoč, subvencija najemnine, ...)
 • če so nastala nova dejstva, okoliščine in spremembe, ki bi vplivale na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

Priloge:

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB

Uporabne povezave

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Center za socialno delo Kamnik

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani