Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 B, 1241 Kamnik | tel.: (01) 830 33 30 | fax: (01) 839 13 27 | e-pošta: info@vrtec-kamnik.si

Poletne rezervacije in rezervacije za težja obolenja in poškodbe

 

Pravila o rezervacijah (poletne rezervacije ali rezervacije za težja obolenja in poškodbe) so zapisana v 5. členu Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Ur. list RS, št. 9/15).

Če imajo starši v vrtec vključenih več otrok hkrati, se rezervacije lahko koristi le za najstarejšega in drugega otroka. Za tretjega in vse nadaljnje otroke iz družine, ki so za starše brezplačni, rezervacij ni možno uveljavljati.

Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se rezervacije priznajo le po predhodnem pisnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.

Poletne rezervacije

Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa, se za čas koriščenja poletnih rezervacij obračuna 75 % zneska plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca. Pravočasno javljena odsotnost otroka znižuje ceno programa za stroške neporabljenih živil, koriščenje rezervacije pa znesek oskrbnine, ki jo plačujejo starši, zniža za 25 %. Razliko krije Občina Kamnik z naslova rezervacij.

Poletne rezervacije je možno uveljaviti med 1. julijem in 31. avgustom pod pogojema:

  • da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca vključno s sobotami, nedeljami in prazniki,
  • da starši strokovnim delavkam v oddelkih vnaprej javijo poletno rezervacijo praviloma na pripravljenem obrazcu za koriščenje poletnih rezervacij

obrazec - poletne rezervacije

Rezervacije za težja obolenja in poškodbe

Polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, se staršem obračuna v primeru odsotnosti otroka zaradi težjega obolenja ali poškodbe, ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojema:

  • da je otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni,
  • da starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložijo ustrezna zdravniška potrdila.

Znižanje lahko starši uveljavljajo največ 60 koledarskih dni.

(c) 2014, Vrtec Antona Medveda Kamnik | Pravno obvestilo | Piškotki | Izdelava spletne strani